Schedule

Saturday, November 11 Nov2:30pmat Miami (OH) RedhawksBuy Tickets
Saturday, November 1515 Nov3:30amEastern Michigan EaglesBuy Tickets
Saturday, November 2222 Nov3:30amat Central Michigan ChippewasBuy Tickets
Friday, November 2828 Nov3:30amNorthern Illinois HuskiesBuy Tickets